Voorwaarden

Algemene voorwaarden van The Gaming Factory B.V.
The Gaming Factory B.V.
The Gaming Factory B.V. is voor gezelligheid en is voor iedereen. Om te zorgen dat het voor iedereen leuk blijft hebben we enkele regels gemaakt. Die regels staan hieronder en zijn voor iedereen toepasselijk. Het is daarom belangrijk om deze algemene voorwaarden vooraf goed te lezen.
 1. Definities
The Gaming Factory B.V.: Het bedrijf dat de locatie exploiteert, het gamen op die locatie mogelijk maakt en de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarbij The Gaming Factory B.V. partij is en waar de algemene voorwaarden op van toepassing zijn
De bezoeker: De bezoeker van The Gaming Factory B.V.
De deelnemer: De bezoeker die gebruik maakt van de faciliteiten van The Gaming Factory B.V.
De begeleider: hij of zij die anderen al dan niet beroepsmatig, zal begeleiden en toezicht houdt op een deelnemer of meerdere bezoekers tijdens de aanwezigheid bij The Gaming Factory B.V.
 1. Toepasselijkheid
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van THE GAMING FACTORY B.V..
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien THE GAMING FACTORY B.V. dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
 4. Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, zijn niet toepasselijk, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van THE GAMING FACTORY B.V., die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie THE GAMING FACTORY B.V. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 6. Offertes
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.
 2. Indien en voor zover THE GAMING FACTORY B.V. in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van THE GAMING FACTORY B.V.. In het laatste geval wordt de factuur van THE GAMING FACTORY B.V. als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van THE GAMING FACTORY B.V. bindend.
 3. Alle geoffreerde of overeengekomen prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in euro.
 1. Het gebruik van de apparatuur
 2. De deelname aan een spel is uitsluitend bestemd voor ontspanning. Het is niet toegestaan om daar een gokelement aan te verbinden.
 3. Door de bezoeker wordt aanvaard dat de mogelijkheid bestaat dat een apparaat of meerdere appraten op enig moment niet of slechts gedeeltelijk functioneert of functioneren. Ook bestaat de mogelijkheid dat afgebeelde apparatuur niet aanwezig is of vervangen is door andere apparatuur. De bezoeker heeft in geen van de hiervoor genoemde gevallen recht op enigerlei vorm van korting of compensatie.
 4. De deelnemer dient altijd de aanwijzingen die voor het spel gegeven worden, te volgen.
 5. Het is belangrijk dat de bezoeker zich er van bewust is dat het gebruik van de apparatuur veel impulsen kan geven. Het is daarom belangrijk om een goede balans in acht te nemen in het gebruiken van de apparatuur en het niet gebruiken daarvan. Waar die balans ligt is voor iedereen anders. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en niet van The Gaming Factory B.V. om die balans te vinden en daar ook naar te leven. The Gaming Factory B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen voor de niet naleving daarvan door een deelnemer.
 1. Reservering
 2. De bezoeker die een reservering maakt, staat ervoor in dat
 • de tijdige betaling van het bedrag dat berekend wordt bij reservering tijdig voldaan wordt. Het bedrag van de reservering is ook verschuldigd als er minder mensen verschijnen dan waarvoor gereserveerd werd,
 • iedere deelnemer de minimum-leeftijd bereikt heeft,
 • de deelnemers kennis nemen van deze algemene voorwaarden en dat zij deze algemene voorwaarden zullen nakomen.
 1. Indien de overeengekomen tijd voorbij is en de bezoeker is niet tijdig, vertrokken zal de bezoeker bij moeten betalen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.
 1. Annulering
Annulering is niet mogelijk. The Gaming Factory B.V. reserveert de ruimte namelijk voor de bezoeker en kan niet op korte termijn door anderen of voor andere doeleinden gebruikt worden. Na boeking is de bezoeker het volledige bedrag verschuldigd. Bij annulering ontvangt de bezoeker wel een voucher met een waarde van 50% van de oorspronkelijke toegangsprijs. De voucher dient binnen de op de voucher aangegeven periode gebruikt te worden.
 1. Toegang tot The Gaming Factory B.V.
 2. The Gaming Factory B.V. heeft altijd het recht om een bezoeker de toegang te weigeren of een bezoeker te verwijderen uit de locatie en van het terrein.
 3. The Gaming Factory B.V. zal daartoe in ieder geval zonder dat zij gehouden is tot nadere onderbouwing, overgaan op het moment dat een bezoeker.
 • Het volledige bedrag van de reservering niet tijdig ontvangen werd door The Gaming Factory B.V.
 • zich niet aan deze algemene voorwaarden of de aanwijzingen van het personeel houdt,
 • de apparatuur niet volgens de gebruiksinstructies gebruikt of naar het oordeel van het personeel van The Gaming Factory B.V. onnodig lang bezet houdt,
 • andere bezoekeren volgens de beoordeling van het personeel van The Gaming Factory B.V. lastigvalt of zich anderszins onaanvaardbaar mocht gedragen,
 • er aanwijzingen zijn dat de bezoeker zich niet als een goed bezoeker zal gedragen of zich als zodanig gedraagt. Daarvan is onder andere sprake als hij schade veroorzaakt aan derden, aan de apparatuur of aan het interieur, hij zich onbehoorlijk mocht uitlaten tegenover het personeel of andere bezoekers, luidruchtig is, onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen of onvoldoende rekening houdt met anderen.
 • de toegang eerder ontzegt is of een bezoeker eerder het pand heeft moeten verlaten.
 1. The Gaming Factory B.V. hanteert een zogenaamd nul tolerantie beleid. Dat betekent dat The Gaming Factory B.V. gerechtigd is om zonder waarschuwing over te gaan tot weigering of uitzetting van de bezoeker.
 2. Het is niet toegestaan om zelf eten of drank mee te nemen. Het is ook niet toegestaan om alcohol of drugs te gebruiken in het gebouw of op het terrein van The Gaming Factory B.V. Verder is het niet toegestaan om alcohol aan jongeren onder 18 jaar te geven of voor hen te bestellen. Het is ook niet toegestaan om alcohol of drugs te verkopen in het gebouw of op het terrein van The Gaming Factory B.V.
 3. Als The Gaming Factory B.V. op enig moment een bezoeker niet wijst op de strikte naleving van deze algemene voorwaarden of naleving daarvan vordert, brengt dit niet met zich mee dat The Gaming Factory B.V. daar afstand van gedaan heeft en kunnen daar door een bezoeker geen rechten of weren aan ontleend worden.
 1. Overmacht
 2. The Gaming Factory B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Gaming Factory B.V. geen invloed kan uitoefenen, en waardoor The Gaming Factory B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Gaming Factory B.V. of van derden daaronder begrepen.
 4. The Gaming Factory B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Gaming Factory B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. The Gaming Factory B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voorzoveel The Gaming Factory B.V. ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Gaming Factory B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen als dat er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
 2. The Gaming Factory B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade en/of diefstal ook, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit.
 3. Indien The Gaming Factory B.V. op enig moment aansprakelijk mocht zijn dan, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot tweemaal de kosten voor het toegangskaartje, althans is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat door de WAB verzekering in voorkomend geval uitgekeerd wordt.
 4. The Gaming Factory B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade geleden door de bezoeker zelf of door derden die aan de bezoeker toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
 5. Iedere schade dient onmiddellijk na het schadeveroorzakende moment gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. De schade wordt schriftelijk vastgelegd en dient te worden ondertekend door de bedrijfsleiding en de bezoeker. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. Claims die niet in deze termijn kenbaar worden gemaakt worden niet in behandeling genomen.
 6. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade aan derden en / of aan zaken die aan hem toerekenbaar is.
 1. De begeleider
De eventuele begeleider van een deelnemer of deelnemers is verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden door, en zal de algemene voorwaarden bespreken en uitleggen aan de deelnemer of deelnemers en.
Veel plezier!
The Gaming Factory B.V.